Kurs i processtöd, upphandling

För att underlätta och tydliggöra arbetet kring upphandlingar och anskaffningar erbjuder vi ett system av både processer och metoder som kommer från vår mångåriga erfarenhet av att öka kvalitet, medvetenhet och projekteffektivitet i stora anskaffningsprojekt.

Kursen är anpassad till dig som ansvarar för, eller arbetar med, komplexa upphandlingar och anskaffningar.

processkursNär du ansvarar för, eller arbetar med, komplexa upphandlingar och anskaffningar ligger det på dig att intressenter tillfredsställs och kostnadsramar hålls. Balansgången mellan rätt funktioner och tillåtna kostnader är ofta svår.På kursen går vi igenom hur du kan implementera systemet med metoder och verktyg i ditt yrkesliv för att uppnå bättre resultat, klara balansgången och genomföra upphandlingar som motsvarar ställda krav. 

Kursen är värdefull för alla som ansvarar för, eller arbetar med, upphandlingar inom eller utanför ett projektteam samt för alla som på en övergripande nivå vill förstå de processer, metoder och verktyg som bör användas för att framgångsrikt genomföra anskaffningar


Målet med Mevex tredagarskurs är att du ska ha förståelse och kunskap kring vilka steg som bör genomföras i samband med anskaffningar, hur stegen ska genomföras och vilka verktyg som finns tillgängliga. Allt för att du ska kunna ta medvetna beslut och få en spårbarhet genom hela anskaffningsprocessen.

Kursen genomförs i form av föreläsningar med praktiska övningsexempel som genomförs skriftligt och med hjälp av verktygsmjukvaror.


Kursens omfattning

Dag 1 (teori)

1. Introduktion till anskaffning och upphandling
1.1 Definitioner och begrepp
1.2 Vad säger lagen om offentlig upphandling (LOU)?
1.3 Typisk organisationsstruktur
1.4 Vad är det som brukar gå snett vid anskaffningar?

2. Metoder, processer och aktiviteter
2.1 Systemdefinitioner
2.2 Livscykelperspektiv vid anskaffningar
2.3 Hantera intressenter
2.4 Marknadsundersökningar
2.5 Viktning av förmågor och krav med AHP (Analytical Hierarchy Process)
2.6 Konceptgenerering, konceptutvärdering och konceptvalidering

Dag 2 (teori, fortsättning)
2. Metoder, processer och aktiviteter
2.7 Kravmodell
2.8 Kravgenerering
2.9 Kravanalys och kravvalidering
2.10 Kravhantering
2.11 Processen Purchex
2.12 Att generera och följa upp projektmålsättningar
2.13 Att balansera funktion och ekonomi

3.Verifiering och uppföljning
3.1 Vilka krav kan ställas på projektets uppföljning och redovisning
3.2 Samspelet mellan projekt, management och intressenter
3.3 Förändring och förvaltning av kravbild
3.4 Utvärdera anbud
3.5 Verifiera krav under projekt
3.6 Prioritering av krav under projekt

4. Livscykelplanering, förmågetillväxt och förvaltning av krav under livscykeln
4.1 Modell för livscykelplanering
4.2 Verktyg för livscykelplanering

Dag 3 (praktik)
5. Praktiska övningar
5.1 Genomgång av övningsprojekt
5.2 AHP-workshop
5.3 Konceptgenerering och konceptanalys
5.4 Kravhantering i verktyg

Anmäl dig till en kurs

Bredda din kompetens och få en trygghet inför kommande uppdrag!
Efter genomförd kurs har du ökad förståelse för hur krav och beslut påverkar organisationen och det slutliga resultatet.
Välkommen till givande dagar tillsammans med oss!

contact

Vill du veta mer om
Mevex kursverksamhet?

Kontakta gärna Callis Amid
Tel: 073-685 56 64
Epost: kurser@mevex.se

AKTUELLA KURSER

  • Kurs i beslutsstöd

    Mevex har lång erfarenhet av stora anskaffnings- och upphandlingsprojekt. Inom dessa projekt fattas det regelmässigt beslut som påverkar projektens inriktning. För att underlätta beslutsfattandet och bidra till strukturerade beslutsunderlag, erbjuder vi nu en kurs i beslutsstöd.

    Kursen vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare på strategisk nivå och är även lämplig för dig som innehar en chefsroll.
    Läs mer