Kurs i beslutsstöd

Mevex har lång erfarenhet av stora anskaffnings- och upphandlingsprojekt. Inom dessa projekt fattas det regelmässigt beslut som påverkar projektens inriktning. För att underlätta beslutsfattandet och bidra till strukturerade beslutsunderlag, erbjuder vi nu en kurs i beslutsstöd.

Kursen vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare på strategisk nivå och är även lämplig för dig som innehar en chefsroll.

Blå ruta beslutsstödAtt fatta välavvägda och spårbara beslut är en konst. Det är en särskild utmaning för beslutsfattare i stora anskaffnings- och upphandlingsprojekt där intressenters önskemål ska tas omhand, kostnadsramar ska hållas samtidigt som projekten skall leverera funktionalitet som anses vara ändamålsenliga. Beslutsfattare har således flertalet ingångsvärden att förhålla sig till när beslut ska fattas. Trots att flertalet ingångsvärden ökar komplexiteten i beslut är det ändå fullt möjligt att fatta välavvägda och genomarbetade sådana.


Efter att i många år ha stöttat ledningsgrupper och beslutsfattare, erbjuder vi nu en tvådagars kurs i beslutsstöd. Kursen bygger på den sekventiella arbetsmetoden AHP (Analytical Hierarchy Process) som vi nyttjar för att ta fram beslutsunderlag, både internt och framförallt ute hos kund.


Vad är AHP och vilka är användningsområdena?

AHP är en vetenskaplig metod för att skapa strukturerade, transparenta och genomarbetade beslutsunderlag. Metoden togs fram av matematikern Thomas Saaty under 70-talet och har sedan dess förfinats och använts internationellt inom en rad olika områden såsom förändringsledning, portföljhantering, strategisk planering, konceptgenerering inför upphandling och utvärdering av anbud.


Metoden bygger på parvisa jämförelser mellan valda kriterier, jämförelser som i sin tur genererar viktade värden. Dessa värden relateras till aktuella alternativ (ex. leverantörer) för att utröna vilket alternativ som bäst uppfyller av verksamhetens bestämda kriterier. I processen är det tvingande att ta ställning till vad som verkligen är viktigast, vad ska prioriteras och vad som kanske är mer "nice to have".

Efter viktningar, prioriteringar och framtagande av kriterier resulterar processen i en tydlig bild för vilket beslut som bör fattas. 


Målet med Mevex kurs i beslutsstöd är att du ska kunna:

 • redogöra för den sekventiella arbetsmetoden AHP.
 • ta fram ett koncept med kriterier och implementera dem i AHP-mjukvara.
 • utvärdera framtaget koncept med hjälp av AHP-mjukvara.
 • validera koncept (ex. mot leverantörer) med hjälp av AHP-mjukvarans efteranalyser.
 • använda en metod och mjukvara för att ta fram strukturerade och spårbara beslutsunderlag.

Kursens omfattning

Dag 1 (teori)

 • Vad är AHP och vilka är användningsområdena?
 • Hur gör man en AHP-analys?
 • Konceptgenerering
 • Konceptutvärdering
 • Konceptvalidering
 • Hur kan AHP användas på din arbetsplats?


Dag 2 (praktiska övningar)

 • Genomgång av AHP-mjukvara
 • Presentation av och AHP-analyser på övningsexempel
 • Efteranalyser (kostnad-mot-kriterier- och sensitivitetsanalys)
 • Utvärdering

Anmäl dig till en kurs

Bredda din kompetens och få en trygghet inför kommande uppdrag!
Efter genomförd kurs har du ökad förståelse för hur krav och beslut påverkar organisationen och det slutliga resultatet.
Välkommen till givande dagar tillsammans med oss!

contact

Vill du veta mer om
Mevex kursverksamhet?

Kontakta gärna Callis Amid
Tel: 073-685 56 64
Epost: kurser@mevex.se

AKTUELLA KURSER

 • Kurs i processtöd, upphandling

  För att underlätta och tydliggöra arbetet kring upphandlingar och anskaffningar erbjuder vi ett system av både processer och metoder som kommer från vår mångåriga erfarenhet av att öka kvalitet, medvetenhet och projekteffektivitet i stora anskaffningsprojekt.

  Kursen är anpassad till dig som ansvarar för, eller arbetar med, komplexa upphandlingar och anskaffningar.
  Läs mer