Upphandlingsledning

I ett nyanskaffningsprojekt på FMV bidrog Mevex i ett tidigt skede med analyser inom kravarbete, systemarbete och teknisk expertis. Vi tog fram ingångsvärden för upphandling, med systemanalys och kravanalys i fokus. Detta gav ett gediget underlag för att upprätta en kravspecifikation som sedan användes för upphandling inom ramarna för LOU.

Då ett av Försvarsmaktens befintliga system skulle bytas ut fick Mevex uppdraget av Försvarets Materielverk (FMV) att leda upphandlingen. 

Mevex bidrog i ett tidigt skede med analyser inom kravarbete, systemarbete och teknisk expertis. Uppdraget tog avstamp i framtagandet av ingångsvärden inför upphandling, med systemanalys och kravanalys i fokus. Detta gav ett gediget underlag för att vidare upprätta en kravspecifikation som sedan användes för upphandling inom ramarna för LOU.


Efter att den offentliga upphandlingen genomförts stöttade Mevex fortsatt som systemingenjörer med uppföljningen av systemet under dess utveckling och leverans till Försvarsmakten. I arbetet ingick bland annat uppföljningar gentemot leverantör, arbete kring systemintegration inför införande och systemsäkerhetsarbete för att trygga systemets säkra användning, något som ansågs avgörande för att införa ett nytt komplext system i redan etablerade tekniska lösningar.